Da tiden var inne…

Søndagstanker – Skjærtorsdag
Torsdag 1. april 2021

Det lå en plan bak det hele. Det kunne kanskje virke tilfeldig, men det som skjedde, skjedde fordi det skulle skje. Jesu inntog i Jerusalem hvor tusener sang til hans ære, var første trinn. Nå var tiden inne for neste. 

Tekst: Evangeliet etter Lukas 22. 14-23

Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.

Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette. 

Jesus lengtet etter å dele dette siste måltidet med sine nærmeste. Fellesskapet med vennene var viktig for ham. Dette rituelle måltidet hvor mat og ord hang sammen, kunne de til punkt og prikke. De mintes den gangen da Gud reddet folket ut av Egypt, og gjentok ordene som bandt folket sammen. Ritualer og rutiner, kjente ord og sanger, knytter oss sammen i et fellesskap. 

Samtidig ble dette måltidet noe mye mer. Det ble også starten på en to-tusenårig nattverdsfeiring i den kristne kirke. En ny tradisjon ble skapt ut av det gamle. En ny pakt ble innstiftet.  

Igjen forpliktet Gud seg til sine venner, ved å gi seg selv, sin kropp og sitt blod for oss. Som Israelsfolket gjennom årtusener har gjort, samler nå den kristne menighet seg sammen rundt nattverdbordet. Ordene er kjente, vinen og brødet er de samme. Fellesskapet knyttes på ny rundt bordet. 

Vi deler Jesu nærvær gjennom vinen og brødet «som han gav til soning for alle våre synder» og vi minnes. 

Biskop Skjevesland beskriver nattverdens innhold slik:

1 – Nattverdens gave er Kristi nærvær i de helliges samfunn.
2 – Brød og vin er reisekost underveis mot løftets land.
3 – I nattverden forenes vi med ham som ofret seg i vårt sted – han i oss, vi i ham. 
4 – Kristi tjeneste for oss forløser vår tjeneste for ham og våre medmennesker.​​​​ 
(Ord til tro, Verbum 2011)

Det er ikke alltid så lett å ta inn over seg dybden og bredden i nattverden. Ordene kan bli store og vanskelige å forstå. 

Heldigvis – du trenger ikke å forstå. Det er ingen kunnskaps- eller moralske krav til den som kommer til nattverd. Hvis det eneste du trenger er Jesus, så er nattverden som skapt for deg.

Er du begeistret for Jesus – gå til nattverd. 

Tror du på ham – gå til nattverd. 

Vil du dele fellesskapet – gå til nattverd. 

Nå er tiden inne.