Hva med dommen?

Søndagstanker — Søndag 22. november 2020
Domssøndagen/Kristi Kongedag

Hørte akkurat på radioen at det er store forsinkelser i rettssystemet grunnet korona. Mange tiltalte venter på sin dom, og det skaper store problemer. De kommer ikke videre i livet, når dommen uteblir.

Tekst: Evangeliet etter Matteus 25, 31-46

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.    

Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’    

Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Det er helt nødvendig å få en rettferdig og korrekt dom for å komme videre i livet. Det er like nødvendig for de som er påført skade eller urett at den tiltalte blir dømt, slik at også de kan gå videre i livet. Inntil dommen faller står alt på vent.

Denne søndagen er det siste søndag i kirkeåret. Snart er det advent og jul og festen begynner. Men før festen, kommer altså dommen. Dommen er nødvendig for at vi skal kunne gi oss hen til gleden.

Den endelige dom, når Herren kommer tilbake i sin kongeprakt, ligger foran oss. Alle skal bøye kne for Herren og få sin dom. Men i dag kan vi felle dom over oss selv, i lys av Bibelens tekster, og forberede oss til det som kommer.

I dagens tekst blir våre gjerninger grunnlaget for vår dom. Hvordan har vi møtt de fattige, de svake, de som trenger vår hjelp. Da nytter det ikke å vise til troen alene. Troen er handlingenes springbrett. Det er når vi tar sats i tro, at det fødes gode gjerninger. De som blir erklært for rettferdige, har ikke engang lagt merke til sine gode gjerninger. De har levd i tro og utøvd tro til beste for sin neste.

Denne dobbeltheten, troen og de gode gjerninger, er våre domspremisser. En tro uten gjerninger er en død tro, skriver Jakob, og fortsetter: «Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte?»

Troen på Gud tvinger oss til medansvar. Hvert menneske vi møter har samme verdi som oss. Derfor kan vi ikke si at det ikke angår oss når vi møter mennesker i nød. Vi vil selv bli møtt med barmhjertighet når vi trenger det. Når Jesus ble spurt om det største budet, svarte han: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av hele ditt sinn og av all din kraft.’ Det andre er dette: ‘ Du skal elske din neste som deg selv.
Det ene budet glir over i det andre, de kan ikke skilles fra hverandre.

Frykt ikke dommen. Jesus er den rettferdige dommer. Legg ditt liv og din fremtid over til ham. Da vil tro og gjerning vokse naturlig frem. Da kan livet gå videre og vi kan gjøre oss klar til festen som kommer.