Månedlige arkiver: mars 2020

En for alle eller alle for en?

Søndagstanker — Søndag 29. mars 2020
4. søndag i fastetiden

Vårt samfunn er stengt ned for å spare det ene livet som kan gå tapt pga coronaviruset. I dagens tekst møter vi en helt motsatt tankegang hos myndighetene – en må dø for at de andre skal få leve.

Tekst: Evangeliet etter Johannes 11, 45-53

Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og tar både det hellige stedet og folket vårt.» En av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting. Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Ja, han skulle ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds barn som er spredt omkring. Fra denne dagen la de planer om å drepe ham.

Hva gjør vi med brysomme mennesker? Det enkleste er å distansere seg fra vedkommende. Jeg må ikke være sammen med et menneske jeg ikke liker. Kanskje det ikke lar seg gjøre, for eksempel om det er en kollega på jobben eller enda verre – en i familien. Da er det straks vanskeligere.

I dagens tekst møter vi en religiøs maktelite som skal forholde seg til en mann som i Guds navn utfører undre. Nå hadde han vekket Lasarus opp fra graven. Vitnene var mange og troverdige.
Hvordan kunne de distansere seg fra ham? De hadde prøvd en rekke ganger. Evangeliene beskriver flere slike forsøk, stridssamtaler kaller vi dem, for å svekke Jesu troverdighet, men uten å lykkes.

Planer blir nå iverksatt for å drepe ham. Lasarus måtte også dø. Det gjaldt å kvele dette «viruset» som bredte seg i folket. Vi får aldri vite hva som hadde skjedd hvis de bare hadde latt ham være. De satte i gang en skinnprosess og drepte ham. Det de ikke hadde kalkulert med var fortsettelsen – oppstandelsen. En ny løgn måtte spres – disiplene stjal liket. Det ryktet holder seg fortsatt.

Nå skal vi ikke gå påsken i forkjøpet. Men vi ser at løgn, falske anklager og vitnesbyrd og manglende rettsikkerhet, er noen av virkemidlene makthavere er villige til å bruke mot brysomme mennesker. Det har skjedd og skjer fortsatt. Men det blir ikke alltid slik makta vil ha det. Løgn skaper reaksjoner, falske anklager blir imøtegått, mangel på rettsikkerhet blir påpekt. Ingen, selv diktatorer, blir sittende evig. Retten vil vinne frem.

Når det gjelder Jesus, er det underlig å tenke på at en mann som gjorde godt skulle utgjøre en trussel. Sannheten kan være tung å svelge, når man lever på løgner.

Vi vet nå at hans død ble til velsignelse for oss. Det lå en merkelig plan bak det hele. Jesus varslet sine venner tre ganger om hva som skulle skje, men de lyttet ikke. Allikevel gjennomførte han det som måtte skje. Gud hadde en plan om å samle mennesker over hele verden til et hellig folk. Vanlige folk, slike som deg og meg, skulle samles til en kirke, en menighet, hvor vi delte troen og håpet om rettferdighet og evig liv. En mann måtte dø for folket. Det folket, som øverstepresten Kaifas søkte å beskytte, ble et større folk enn han noensinne kunne drømme om. Ja, han måtte dø, men ikke for å beskytte Kaifas og hans like, men for å forsone oss alle med Gud.

Til dagens situasjon:
Vi er på vei inn i «den stille uken». I år blir den det. Det blir stille i så vel gater som skiløyper og skiheiser. Når vi først er tvunget inn i stillhet – la oss gjøre noe ut av den. Påskefeiringen er en tradisjon langt eldre enn ferie, appelsiner, rød swix og båtpolish. Gjennom hver dag i påsken kan vi trenge dypere inn i påskedramaet i Bibelen. Lese tekster vi ikke har lest på lenge, søke å leve oss inn de mange menneskenes liv som vi møter i historiene, slik at påsken får en dypere dimensjon. Slik kan den stille tiden vekke noe nytt i oss.

Underet bæres frem

Søndagstanker — Maria budskapsdag
Søndag 22. mars. 2020

En god venn av meg skal snart bli bestefar. Men han sier selv at han allerede er bestefar. Fra dagen barnet ble unnfanget, ble han bestefar. Det gryende livet er, da er det også et barn. På samme måte ble Maria, Jesu mor, mor til underet i det øyeblikket unnfangelsen skjedde, og bar den usynlige frem.

Tekst: Evangeliet etter Lukas 1, 26-38

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne:         

  «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.

Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,         
 og du skal gi ham navnet Jesus.             

Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. 

Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.» 

Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?»  Engelen svarte: 
«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn. 

Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned.  For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

Det usynlige underet er like fullt et under. Det ennå usynlige barnet, fullt tilstede i Marias livmor, var et under, unnfanget på en måte som ingen annen har, eller vil komme til å oppleve. Han som allerede var, kom til oss som et menneske, gjennom Maria.

Maria bar frem underet gjennom et ni måneders svangerskap. Gud kom til oss som et barn. Paulus forklarer det slik: «Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven. 5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å være Guds barn.» (Gal. 4, 4-5)

I tidens fylde, skriver Paulus. Nå var tiden kommet, og fra den dagen ble alt annerledes. Med Jesu liv og gjerning fikk vi alle en rettighet. Vi fikk retten til å bli Guds barn. Denne retten synliggjør og deler vi gjennom vår kirkes handlinger. Vi døper barna til Kristus, vi møter den usynlige gjennom nattverdens vin og brød og vi deler Ordet hvor den usynlige gir seg selv til oss. Dåpen, nattverden, Ordet er bærere av underet.

Akkurat som Maria, stiller jeg noen ganger meg selv spørsmål om underet er mulig. Kan jeg, som prest, gjennom sakramentene og ordet virkelig gi underet videre? Maria fikk til svar at «ingenting er umulig for Gud». Det svaret gir også meg tillit til at underet kan skje, også gjennom min tvil og følelse av utilstrekkelighet. Den samme tillit kan mottakeren hvile i, at Jesus møter han/henne gjennom ord og sakrament.

Vi feirer Maria budskapsdag i mars, ni måneder før jul. Slik kan vi ta del i Marias forventning og glede over Guds under.

En sluttkommentar til tiden vi lever i:
I disse tider med korona-smitte er gudstjenester og samlinger i kirker og bedehus avlyst. Vi må finne andre måter å styrke troen og fellesskapet på. Gud er ikke i karantene. Derfor er tiden inne for å be og lese i din bibel. Det er vel anvendt tid. Lytt gjerne på andakter og gudstjenester over radio og tv. Ring venner og kjente og del gode ord med hverandre. Slik kan denne merkelige tiden bli til velsignelse for både deg selv og andre.

Å erstatte det onde med det gode

Søndagstanker — Søndag 15. mars 2020
3. søndag i fastetiden

Dårlige vaner må erstattes av gode vaner. Hvis det ikke skjer oppstår et tomrom, et gap som lett fylles med nye uvaner. Da har man ikke oppnådd noe. Men når gode vaner fyller tomrommet etter dårlige, kan endring skje.

Tekst: Evangeliet etter Lukas 11, 14-28.

En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:  

«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.    

Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.   

Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»   

Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’»

Når mennesker overgir sitt liv til Gud, er det mange vaner som må endres. Det er en helt naturlig reaksjon. Man har begynt noe nytt, og ønsker å holde fast på det. Da må gamle vaner og uvaner bort, slik at det blir rom for nye. For den nye og uerfarne troende er det viktig å få hjelp til dette. For hvordan skal man leve et kristent liv? Hva er viktig og hva er mindre viktig? Hvis man ikke får hjelp av en erfaren kristen kan det gå så galt at man forkaster det hele, og trekker konklusjoner som forhindrer ethvert forsøk på å søke seg til Gud igjen.

En nyomvendt kaster seg over sin bibel. Det gjorde i hvert fall jeg. Men heldigvis fikk jeg hjelp til å begynne å lese om Jesus, istedenfor å begynne på side 1, som man vanligvis gjør i en bok. Da lærte jeg å kjenne Jesus først. For det er ham troen dreier seg om. Jeg kom også inn i et kristent fellesskap med andre ungdommer, slik at vi kunne hjelpe hverandre å forstå hva det var å leve et kristent liv. Det handlet først og fremst om mitt forhold til Gud, ikke om hvor mange ganger jeg gikk i kirka eller hvor fromt jeg opptrådte.

I dagens tekst får vi en fortelling vi i dag kan synes er merkelig. Onde ånder er ikke akkurat noe vi frykter til daglig. De opptrer jo bare på skjermen i thrillere og fantasifilmer. På Jesu tid var annerledes. Kampen mellom det onde og det gode var tilstede i alle deler av livet og det gav seg bl.a. utslag i fysiske plager. Jesus befridde mange fra onde ånder og han var ikke alene om det. Også i dag kjemper mennesker mot det onde. Men kampen er flyttet inn i helsevesenets lokaler. I kirken er den ikke så tydelig lenger, allikevel er den der. Når et barn døpes lyder forsakelsen og troen. Vi forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Vi snur med andre ord ryggen mot den onde og vender oss mot den gode.

Derfor er det kristne livet hele tiden å vende seg mot den gode, mot Jesus. Det er der det gode livet er å hente. Hos ham fornyes vår tro, hos ham henter vi styrke og motivasjon.

I våre gudstjenester velsignes vi før vi vender tilbake til hverdagen. «Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! Å ha Herrens ansikt vendt mot seg, se, det er vaksine mot det onde. Når Herren får fylle de tomme rom i oss, kan ikke det onde få fotfeste.

Den kjempende tro

Søndagstanker — Søndag 8. juni 2020
2. søndag i fastetiden

Det er langt fra alle som har en definert tro. Som ung hadde jeg flere samtaler med min sokneprest Ragnvald Hemstad. Jeg var usikker på flere ledd i trosbekjennelsen og han måtte svare på mange spørsmål. I dag er trosbekjennelsen blitt mitt faste ståsted.

Tekst: Evangeliet etter Matteus 15, 21-28

Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» Men han svarte henne ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.» Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» Han svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» «Det er sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund.

Kvinnen som vi i dag møter i teksten kjempet for sin datter. Denne kampen førte hun overalt det var mulig å få hjelp. Straks hun fikk vite at Jesus var i området hennes, nærmest kaster hun seg over ham, og det så iherdig at disiplene blir brydd og ubekvemme. Til slutt overbeviser hun Jesus om å hjelpe og datteren blir frisk.

Hennes kamp for sin datter krysset både etniske, religiøse og sosiale grenser. Hva drev henne til slik frimodighet? Uten tvil kjærlighet til sin datter. Hun elsket sin datter og var villig til å bryte alle regler for å gi henne hjelp.

Hvor langt er du villig til å gå for å få hjelp? For noen år siden kom jeg i snakk med en mann som levde med sterke og invalidiserende smerter. Hvordan kunne jeg hjelpe ham? Jeg inviterte ham til forbønn, og jeg tror jeg gjorde det på en høflig og forsiktig måte. Kunne jeg få lov å be for ham? Svaret var nei. Så langt var han ikke villig til å gå, nei, så desperat var han ikke.

Av og til må vi våge å bryte grenser og be om hjelp, selv fra Gud. «Kom til meg», sier Jesus, «alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.»

Det var en gang en kvinne som nødet Jesus til å hjelpe henne. Hun trodde på andre guder enn ham, hun snakket et annet språk, hun var i konflikt med jødene og bodde utenfor deres område. Allikevel fikk hun hjelp. Jeg tror Gud svarer hver den som vil ha hjelp, uavhengig av ståsted og hvor stor eller liten tro som er involvert. Den kjempende tro vinner frem!